/Files/images/dokymentu_/img266.jpg

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Городоцьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Радомишльського району Житомирської області створено рішенням XXIII сесії Радомишльської районної ради № 208 від 26.12. 2012 року.

Форма власності Городоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів — комунальна.

1.2.Юридична адреса Городоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів: вул. Шкільна, буд. 9, смт. Городок, Радомишльського району Житомирської області, 12265, тел. 7-58.

1.3.Городоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Радомишльського району Житомирської області (далі — навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, власний рахунок в установі банку, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, ідентифікаційний номер.

1.4.Засновником (власником) навчального закладу є Радомишльська районна рада Радомишльського району Житомирської області.

1.5.Головна мета навчального закладу — забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, проектування і практичне забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку загальноосвітньої школи, розвиток і формування здорової, всебічно розвиненої, впевненої в собі, у майбутньому конкурентоспроможної, творчої особистості.

1.6.Основними завданнями навчального закладу є:

· забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

· виховання громадянина України;

· формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

· виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

· виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

· реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

· виховання в учнів шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

· формування соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

· виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до своїх обов’язків;

· розвиток природних здібностей і обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватися;

· забезпечення реалізації права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

· виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

· створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

· реалізація державної політики у галузі освіти, спрямування діяльності учасників навчально-виховного процесу на виконання Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), реформування початкової та основної ланки освіти з урахуванням регіональних особливостей.

1.7.У своїй діяльності навчальний заклад керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами та власним Статутом закладу.

1.8.Навчальний заклад самостійно ухвалює рішення та здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.9.Навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством, державою та засновником за створення безпечних умов освітньої діяльності та дотримання:

· державних стандартів освіти;

· договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, зокрема зобов’язань за міжнародними угодами;

· фінансової дисципліни.

1.10.У навчальному закладі мовою навчання і виховання учнів визначено українську мову.

Поглиблене вивчення предметів та організація допрофільного і профільного навчання визначається рішенням Ради школи та педагогічної ради щорічно в кінці навчального року на наступний навчальний рік. Наповнюваність профільних класів не повинна перевищувати 15 учнів.

1.11.Навчальний заклад має право:

· проходити в установленому порядку державну атестацію;

· визначати форми, методи та засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

· визначати шкільний компонент змісту освіти (варіативну складову) та зміст позакласної роботи, в установленому порядку розробляти та впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани з урахуванням державних стандартів;

· спільно з вищими навчальними та науково-дослідними закладами здійснювати науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

· використовувати різні форми морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· бути власником і розпорядником рухомого та нерухомого майна згідно з чинним законодавством і цим Статутом;

· відкривати розрахунковий рахунок;

· отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

· залишати у своєму розпорядженні та використовувати кошти від власної господарської діяльності, дотримуючись чинного законодавства України;

· розвивати власну соціальну базу — мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

· організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

· створювати структурні підрозділи відповідно до чинного законодавства, формувати штатний розпис, встановлювати форми матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу у межах кошторису;

· спрямовувати кошти навчального закладу на благоустрій соціально-побутових об’єктів;

· здійснювати поточний ремонт приміщень;

· встановлювати шкільну форму для учнів;

· об’єднувати на договірній основі свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій в Україні та поза її межами;

· надавати платні послуги, перелік яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №796 (зі змінами та доповненнями), відповідно до постановиКМУ № 939 від 12.10.10 Про затвердження переліку платних послуг, якіможуть надаватисянавчальними закладами, іншимиустановами та закладами системи освіти, що належатьдо державної і комунальної форми власності

1.12.У навчальному закладі створюються та функціонують:

· методичне об`єднання вчителів початкових класів;

· методичне об`єднання вчителів гуманітарного циклу;

· методичне об`єднання вчителів математики;

· методичне об`єднання вчителів природничого циклу;

· методичне об`єднання вчителів оздоровчо-естетичного

циклу;

· методичне об`єднання класних керівників;

· творча група вчителів за програмою науково-педагогічного

проекту розвитку дитини «РОСТОК».

1.13.Медичне обслуговування учнів забезпечується власником (засновником) і здійснюється Радомишльською районною центральною лікарнею.

1.14.Відносини навчального закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2.ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1.Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного місячного та тижневого планів.

У плані роботи навчального закладу відображаються основні питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджує Рада навчального закладу.

2.2.Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у навчальному закладі, є навчальний план, що складається на основі розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, типових навчальних планів із конкретизацією варіативної частини та профілю навчання. Навчальний план з додатками (розклад уроків та режим роботи) погоджується Радою школи та затверджується відділом освіти Радомишльської районної державної адміністрації.

2.3.Відповідно до навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи та засоби навчання, що забезпечують виконання статутних завдань та отримання учнями освіти на рівні державних стандартів.

2.4.У навчальному закладі застосовуються форми навчання відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

2.5.Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлення відділу освіти Радомишльської районної державної адміністрації, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

За потреби учень може впродовж будь-якого року навчання перейти до іншого навчального закладу. Для цього учень повинен представити довідку про згоду іншого навчального закладу на зарахування його до відповідного класу.

2.6.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня, згідно з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України , що визначає структуру навчального року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

Навчальний рік поділяється на семестри:

перший з 01 вересня до 28 грудня ;

другий з 14 січня до 25 травня .

2.7.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).

2.8.Тривалість канікул упродовж навчального року має бути не меншою за 30 календарних днів.

2.9.Тривалість уроків у навчальному закладі становить:

· у перших класах - 35 хвилин;

· у других — четвертих класах 40 хвилин;

· у п’ятих — одинадцятих 45 хвилин ( 40 хвилин – у ІV зоні радіоекологічного забруднення)

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Радомишльської районної державної адміністрації Радомишльського району Житомирської області та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.10.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується Радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, які передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.11.Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, можуть створюватися групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Визначається такий режим роботи груп продовженого дня:

І гр. ІІ гр.

  • 11.50-12.00 -13.00 – прийом учнів у групу;
  • 12.00-13.00 - 14.00 – обід;
  • 13.00-14.00 – 15.00 – пізнавально-розважальний час (ігрова кімната, стадіон);
  • 14.00-15.30 – 16.30 – самопідготовка, індивідуальна робота з учнями;
  • 15.30 -16.30 -17.30 – заняття за інтересами, гурткова робота;
  • 16.30-17.30 – 18.30 – прогулянка, рухливі ігри на свіжому повітрі;
  • 17.30-17.50 – 18.50 – завершення роботи ГПД.

2.12.Внесення змін до структури навчального року, зміни тривалості навчального тижня, уроку, перерв між уроками, графіка шкільних канікул допускається лише за умов зміни навчального плану, цього Статуту, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, інших нормативних документів про освіту.

2.13.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог та з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14.У навчальному закладі рівень досягнень учнів у навчанні визначається відповідно до діючої системи оцінювання знань. У навчальному закладі ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів, у другому — згідно рішення педагогічної ради школи.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та зазначаються результати державної підсумкової атестації.

2.15.Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводить до відома учнів класний керівник (голова атестаційної комісії).

2.16.Порядок переведення і випуску учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України№319 від 14.04.2008 року тазареєстрованої в Міністерстві юстиції України 6 травня 2008 р.
за N 383/15074

2.17.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється за допомогою їх державної підсумкової атестації. Порядок її проведення визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2008р. №94 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008р. за №151/14842.

2.18.Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

· після закінчення початкової школи — табель успішності;

· після закінчення основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;

· після закінчення навчального закладу — атестат про повну загальну середню освіту.

2.19.За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: (у межах коштів, передбачених на ці цілі).

похвальний лист "За високі досягнення у навчанні"

похвальна грамота "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"

золота медаль "За високі досягнення у навчанні"

срібна медаль "За досягнення у навчанні"

3.УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками освітнього процесу у навчальному закладі є:

· учні;

· педагогічні працівники;

· психолог;

· бібліотекар;

· інші спеціалісти закладу;

· директор;

· соціальний педагог;

· батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права та обов’язки визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», цим Статутом та іншими нормативними документами.

3.3.Учні мають право:

· користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, крекційно-відновною, оздоровчою базою навчального закладу;

· отримувати інформацію з усіх галузей знань;

· брати участь у роботі органів самоврядування навчального закладу;

· брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, виставках, олімпіадах, конкурсах тощо;

· брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

· бути захищеними від будь-яких форм експлуатації, психічного та фізичного насилля, що порушують їхні права або принижують честь, гідність;

· мати безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.Учні зобов’язані:

· дотримуватися вимог чинного законодавства, цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку, моральних та етичних норм;

· отримувати знання, набувати вмінь та навичок, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

· бережно ставитися до майна навчального закладу, громадського й особистого майна;

· брати активну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

· дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про власне здоров’я.

3.5.Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути лише особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту та професійну підготовку, а також фізичний та психічний стан яких дає змогу виконувати покладені на них функції.

3.6.Прийняття і звільнення педагогічних та інших працівників здійснюється відповідно до законодавства України про працю, Закону України «Про загальну середню освіту» та інших законодавчих актів.

3.7.Педагогічні працівники мають право на:

· захист професійної гідності, честі;

· участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

· проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

· вільний вибір форм, методів, засобів навчання і виховання, виявлення педагогічної ініціативи;

· дострокову атестацію для отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

· підвищення кваліфікації, перепідготовку;

· отримання пенсії, у т.ч. і за вислугу років у порядку, визначеному чинним законодавством України;

· матеріальне житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

3.8.Педагогічні працівники зобов’язані:

· забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм та обов’язкових державних вимог;

· оберігати життя дітей, зміцнювати їхнє фізичне та психічне здоров’я, пропагувати здоровий спосіб життя;

· сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

· виховувати в учнів повагу до батьків, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, рідного краю, бережне ставлення до довкілля;

· настановленням і особистим прикладом виховувати повагу до державної символіки, вчити дотримуватися принципів загальнолюдської моралі;

· здійснювати підготовку учнів до самостійного життя у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

· сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей;

· дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність кожного учня;

· захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насилля, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

· постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

· виконувати цей Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, умови контракту чи трудового договору;

· виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

· брати участь у роботі Педагогічної ради.

3.9.Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

3.10.У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Вона здійснюється раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011) затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за № 1255/18550

3.11.Педагогічні працівники, які за результатами атестації не відповідають посаді, яку обіймають, або систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору, трудового договору (контракту), звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

3.12.Батьки учнів або особи, які їх замінюють, є учасниками

навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до

навчального закладу.

3.13.Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

· обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

· звертатися до керівника навчального закладу, органів громадського самоврядування та органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;

· брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

· захищати в органах громадського самоврядування та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

3.14.Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за

здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

· забезпечувати умови життя, необхідні для розвитку дитини, дотримуватись вимог Закону України «Про освіту»;

· постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей;

· поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, її історії та культури, державної і рідної мов, сім’ї, повагу до національної історії, культури інших народів;

· виховувати у дитини повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.15.Учасники навчально-виховного процесу — представники

підприємств, установ, організацій (далі — представники громадськості)

— мають право:

· обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчального закладу;

· керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

· сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

· брати участь в організації навчально-виховного процесу;

· проводити консультації для педагогічних працівників.

3.16.Представники громадськості зобов’язані :

· дотримуватися положень цього Статуту;

· виконувати накази та розпорядження керівника

навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

· пропагувати здоровий спосіб життя.

4. УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ

4.1.Управління навчальним закладом здійснюється його засновником (власником) — Радомишльською районною Радою. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Ним може бути лише громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра та стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти районної державної адміністрації з дотриманням вимог чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора школи з дотриманням чинного законодавства.

4.2.Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є Конференція колективу навчального закладу, що скликається не менше разу на рік.

Делегатів Конференції з правом вирішального голосу обирають в однаковій кількості (30) осіб) від таких трьох категорій учасників навчально-виховного процесу:

· працівники навчального закладу обираються делегатами на зборах трудового колективу;

· учні навчального закладу ІІ-ІІІ ступеня — на класних зборах;

· батьки і представники громадськості — на класних батьківських зборах.

Строк повноваження делегатів становить 1 рік.

Право скликати Конференцію мають засновник (власник), директор,

голова Ради навчального закладу, делегати Конференції, якщо за це

висловилось не менше третини від їх загальної кількості.

Конференція:

· обирає Раду навчального закладу, її голову, встановлює термін їхніх повноважень;

· заслуховує звіти директора та голови Ради навчального закладу;

· розглядає питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

· затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

· ухвалює рішення про стимулювання праці директора, інших педагогічних працівників.

4.3.У період між конференціями діє Рада навчального закладу. До складу Ради пропорційно обираються представники від педагогічного колективу, учнів (ІІ-ІІІ ступені навчання), батьків і громадськості. Представництво в Раді й загальна її чисельність визначаються Конференцією колективу навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин ухвалюється виключно Конференцією.

На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.4.Метою роботи Ради навчального закладу є:

· сприяння демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу;

· об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості для розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

· формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

· підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.5.Основними завданнями Ради є:

· підвищення ефективності навчально-виховного процесу завдяки співпраці з сім’єю, громадськістю, державними та приватними закладами, установами;

· визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

· сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуттю ними соціального досвіду;

· сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

· сприяння створенню благодійного фонду школи;

· зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.6.Рада навчального закладу діє на засадах:

· пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

· дотримання вимог законодавства України;

· колегіальності ухвалення рішень;

· добровільності та рівноправності членства;

· гласності.

4.7.Рада навчального закладу працює за планом, що затверджується Конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Рішення Ради ухвалюється більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі однакової кількості голосів вирішальним є голос голови Ради. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту, в семиденний термін доводяться до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

4.8.У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.9.Очолює Раду навчального закладу голова, якого обирають зі складу Ради. Головою Ради може бути член Педагогічної ради. Директор та його заступники не можуть бути головою Ради.

Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи також визначає Рада.

Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.10.Рада навчального закладу:

· організує виконання рішень конференцій;

· затверджує режим роботи навчального закладу;

· вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

· спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

· разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням цього Статуту;

· сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

· спільно з Педагогічною радою ухвалює рішення про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

· разом із Педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, ураховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

· погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

· заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

· бере участь у засіданнях атестаційної комісії, на яких обговорює питання про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

· вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

· є ініціатором проведення добродійних акцій;

· вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти Радомишльської районної державної адміністрації пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

· сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

· розподіляє і контролює кошти навчального закладу, ухвалює рішення про надання матеріальної допомоги учням;

· розглядає питання родинного виховання;

· за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, бере участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

· сприяє педагогічній освіті батьків;

· сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

· розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

· організує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

· розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу.

4.11.При навчальному закладі за рішенням Конференції може створюватися і діяти Піклувальна рада, яка формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, зокрема іноземних.

Члени Піклувальної ради обираються на Конференції колективу навчального закладу голосуванням за більшістю голосів.

4.12.Метою роботи Піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб кожної особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.13.Основними завданнями Піклувальної ради є:

· сприяння виконанню вимог законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

· співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

· зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

· організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

· вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

· запобігання дитячій бездоглядності;

· сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

· стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

· всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.14.Члени Піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Члени Піклувальної ради не можуть втручатися у навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчального закладу.

Якщо хтось із членів Піклувальної ради вибуває, на Конференції на його місце обирається інша особа.

4.15.Піклувальна рада діє на засадах:

· пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

· дотримання вимог законодавства України;

· самоврядування;

· колегіальності ухвалення рішень;

· добровільності і рівноправності членства;

· гласності.

4.16.Робота Піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися на вимогу третини і більше членів Піклувальної ради.

Засідання Піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення Піклувальної ради ухвалюється більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність на зборах, у засобах масової інформації тощо.

Рішення Піклувальної ради в семиденний строк доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організують члени Піклувальної ради.

4.17. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні серед членів Піклувальної ради.

З-поміж членів Піклувальної ради також обирають заступника та секретаря.

Голова Піклувальної ради:

· скликає і координує роботу Піклувальної ради;

· готує і проводить засідання, затверджує рішення Піклувальної ради;

· визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

· представляє Піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, що належать до її повноважень.

Голова Піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам Піклувальної ради.

4.18.Піклувальна рада має право:

· вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчального закладу, Конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

· залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

· вживати заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

· сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів;

· брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню в установленому порядку;

· створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.19.Директор навчального закладу:

· здійснює керівництво навчальним закладом, педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

· організує навчально-виховний процес;

· забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

· відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

· створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, здійснення виховної роботи;

· забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

· підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

· призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

· здійснює контроль за проходженням працівниками в установлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

· в установленому порядку розпоряджається шкільним майном і коштами;

· видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

· за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

· створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

· відповідає за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та Конференцією, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.20.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти Радомишльської районної державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим за тарифну ставку (посадовий оклад) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження впродовж навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

4.21.Колегіальним органом управління навчальним закладом є педагогічна рада, до складу якої входять усі педагогічні працівники закладу.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.22.Педагогічна рада розглядає питання:

· удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

· переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

· підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

· морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.23.Робота педагогічної ради планується у довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Засідання педагогічної ради проводяться раз на 2 місяці, але не менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1.Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно школи належить йому на правах власності, повного господарського віддання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3.Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується земельною ділянкою за призначенням, іншими природними ресурсами і відповідає за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу здійснюється лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.5.Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними чи фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.6.Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається з навчальних кабінетів, комбінованої (слюсарної і токарної) майстерні, майстерні з обслуговуючої праці, спортивного і актового залів, бібліотеки, методичного, медичного і комп`ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, кабінетів: виховної роботи, психолога та соціального педагога.

6.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі його кошторису.

6.2.Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

· кошти засновника;

· кошти місцевого та державного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

· доброчинні внески фізичних і юридичних осіб;

· кошти за надання платних послуг;

· інші джерела, не заборонені законодавчими актами України, міжнародними угодами;

6.3.Усі джерела формування кошторису обліковуються в установленому законодавством України порядку, відображаються в балансі та використовуються суворо за призначенням.

6.4.Навчальний заклад має право придбати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Ведеться самостійно.

6.6.Звітність навчального закладу встановлюється відповідно до вимог державної статистики.

6.7.У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновника та бюджету у розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунках навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису. Кошторис затверджується відділом освіти Радомишльської

районної державної адміністрації.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення Ради навчального закладу, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Контроль за правильним витраченням коштів цього фонду здійснює Рада навчального закладу, засновник, органи виконавчої влади.

7.МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

7.1.Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства та за згодою засновника укладає договори про співпрацю, встановлює прямі зв’язки з іншими навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, окремими громадянами як на території України, так і поза її межами.

7.2. За наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів навчальний заклад має право здійснювати міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.3.Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співпрацю з іншими навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1.Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

8.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ освіти Радомишльської районної державної адміністрації.

8.3.Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є державна атестація навчального закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

8.4.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань щодо його навчально-виховної діяльності.

/Files/images/dokymentu_/img267.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 829

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.