Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) ІV квартал 2019 р.

за ЄДРПОУ22208600

за КОАТУУ1825055500

за КОПФГ430

УстановаГородоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Радомишльського району Житомирської області

ТериторіяЖитомирська обл

Організаційно-правова форма господарюванняКомунальна організація (установа, заклад)

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів06 - Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)1020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)¹ Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
Показники усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів - усього X 010 122 241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122 241.00 122 241.00 0.00 0.00 0.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ 2000 020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату 2100 030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата працi 2110 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заробiтна плата 2111 050
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв 2112 060
Нарахування на оплату працi 2120 070
Використання товарiв i послуг 2200 080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 2210 090
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 2220 100
Продукти харчування 2230 110
Оплата послуг (крiм комунальних) 2240 120
Видатки на вiдрядження 2250 130
Видатки та заходи спецiального призначення 2260 140
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 2270 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата теплопостачання 2271 160
Оплата водопостачання та водовiдведення 2272 170
Оплата електроенергiї 2273 180
Оплата природного газу 2274 190
Оплата iнших енергоносiїв 2275 200
Оплата енергосервісу 2276 210
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм 2280 220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм 2281 230
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку 2282 240
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань 2410 260
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань 2420 270
Поточнi трансферти 2600 280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 2610 290
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 2620 300
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 2630 310
Соцiальне забезпечення 2700 320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги 2710 330
Стипендiї 2720 340
Iншi виплати населенню 2730 350
Iншi поточнi видатки 2800 360
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 370 122 241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122 241.00 122 241.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу 3100 380 122 241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122 241.00 122 241.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 3110 390 122 241.00 122 241.00 122 241.00
Капiтальне будiвництво (придбання) 3120 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла 3121 410
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв 3122 420
Капiтальний ремонт 3130 430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) 3131 440
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв 3132 450
Реконструкцiя та реставрацiя 3140 460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) 3141 470
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв 3142 480
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури 3143 490
Створення державних запасiв i резервiв 3150 500
Придбання землi та нематерiальних активiв 3160 510
Капiтальнi трансферти 3200 520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 3210 530
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 3220 540
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 3230 550
Капiтальнi трансферти населенню 3240 560
Внутрiшнє кредитування 4100 570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання внутрiшнiх кредитiв 4110 580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв 4111 590
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям 4112 600
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв 4113 610
Зовнiшнє кредитування 4200 620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання зовнiшнiх кредитiв 4210 630
Iншi видатки 5000 640

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1) ІV квартал 2019 р.

за ЄДРПОУ22208600

за КОАТУУ1825055500

за КОПФГ430

УстановаГородоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Радомишльського району Житомирської області

ТериторіяЖитомирська обл

Організаційно-правова форма господарюванняКомунальна організація (установа, заклад)

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів06 - Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів' (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу'1020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
Показники перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів - усього X 010 179 651.09 14 348.34 166 563.75 9 576.14
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 165 302.75 166 563.75
Від додаткової (господарської) діяльності X 030
Від оренди майна бюджетних установ X 040
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050
Фінансування X 060 14 348.34
Видатки – усього x 070 179 651.09 171 335.95 0.00 0.00 0.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ 2000 080 179 651.09 171 335.95 0.00 0.00 0.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату 2100 090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата працi 2110 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заробiтна плата 2111 110
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв 2112 120
Нарахування на оплату працi 2120 130
Використання товарiв i послуг 2200 140 179 651.09 171 335.95 0.00 0.00 0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 2210 150
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 2220 160
Продукти харчування 2230 170 179 651.09 171 335.95
Оплата послуг (крiм комунальних) 2240 180
Видатки на вiдрядження 2250 190
Видатки та заходи спецiального призначення 2260 200
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 2270 210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата теплопостачання 2271 220
Оплата водопостачання та водовiдведення 2272 230
Оплата електроенергiї 2273 240
Оплата природного газу 2274 250
Оплата iнших енергоносiїв 2275 260
Оплата енергосервісу 2276 270
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм 2280 280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм 2281 290
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку 2282 300
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань 2410 320
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань 2420 330
Поточнi трансферти 2600 340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 2610 350
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 2620 360
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 2630 370
Соцiальне забезпечення 2700 380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги 2710 390
Стипендiї 2720 400
Iншi виплати населенню 2730 410
Iншi поточнi видатки 2800 420
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу 3100 440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 3110 450
Капiтальне будiвництво (придбання) 3120 460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла 3121 470
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв 3122 480
Капiтальний ремонт 3130 490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) 3131 500
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв 3132 510
Реконструкцiя та реставрацiя 3140 520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) 3141 530
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв 3142 540
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури 3143 550
Створення державних запасiв i резервiв 3150 560
Придбання землi та нематерiальних активiв 3160 570
Капiтальнi трансферти 3200 580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 3210 590
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 3220 600
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 3230 610
Капiтальнi трансферти населенню 3240 620


ЗВІТ
про використання коштів спецфонду (батьківські)
для харчування учнів школи
2017- 2018 навчальний рік

Місяць Залишок коштів (грн.) на 01 число місяця Надійшло коштів за місяць (грн.) Витрачено коштів за місяць (грн.)
жовтень 20047,68 24589 26385,15
листопад 18251,53 17830 17418,22
грудень 18663,3119733,56
Кiлькiсть переглядiв: 1284

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.