ДЕКЛАРАЦІЯ УЧНІВ, ВЧИТЕЛІВ ТА БАТЬКІВ ШКОЛИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Радою школи
протокол №1
30 .08. 2019 року

Ми: учні, вчителі та батьки, дивлячись на себе з висоти Країни і Часу, бачимо, що ми – люди.
Учні – люди. Вчителі – люди. Батьки – люди. Це означає, що ми повинні жити і вчитися, залишаючись людьми. Жити так, щоб кожний наш день став внеском в ім’я процвітання України.
Ми всі: і діти, і дорослі, не хочемо, щоб життя в школі було одноманітним і нудним, повним зайвих проблем.
У турботах про наш дім всі його мешканці-господарі рівні: і учні, і вчителі, і батьки. Ми хочемо співпрацювати, жити дружним єдиним колективом, де люди допомагають один одному, де поважаються бажання і обговорюються думки, де батьків не засмучують ні учні, ні вчителі.
Ми визнаємо право на помилку кожної людини – і старшого, і молодшого, і рівного. Ми виховуємо в собі вміння зізнаватися в помилках, чесно відповідати один перед одним, робити свою та спільну справу на совість, працювати творчо.
Усі ми - люди добрі, розумні, справедливі, що сприймають та поважають себе, молодших себе, старших себе і собі рівних за віком.
Ми всі вірні товариші, що зневажають обман, грубість, користолюбство, заздрість та обмови. Ми всі заодно. Ми будемо жити цікаво, красиво, по-справжньому!

Затверджено рішенням
педагогічної ради школи
від 30.08.2019 року протокол № 1

ПОЛОЖЕННЯ
про академічну доброчесність
учасників освітнього процесу
Городоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Радомишльського району Житомирської області

І. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.
У навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обовʼязків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу.
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2. Метою правил внутрішнього розпорядку закладу є визначення обовʼязків учасників освітнього процесу та інших працівників, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у закладі. Дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу гарантує довіру, прозорість та якість освітньої діяльності.

ІІ. Принципи, норми етики та академічної доброчесності закладу освіти

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та впровадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.
2.2. Порушенням академічної доброчесності згідно ст. 42 п. 4 Закону України «Про освіту » вважається : академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман , хабарництво, необ’єктивне оцінювання.
2.3. Етика та академічна доброчесність забезпечується:

2.3.1. учасниками освітнього процесу шляхом:
· дотримання Концепції ООН «Про права дитини», Конституції, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну творчість»;
· «Про авторське право і суміжні права», « Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Правил внутрішнього трудового розпорядку;
· утвердження позитивного іміджу закладу освіти, примноження його традицій;
· дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
· запобігання корупції, хабарництву;
· збереження, поліпшення та раціонального використання навчально-матеріальної бази закладу;
· дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень відомостей;
· дотримання норм про авторські права;
· надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої ) діяльності;
· невідворотності відповідальності з підстав та в порядку, визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

2.3.2. здобувачами освіти шляхом:
· самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійна, контрольна, ДПА);
· особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

2.3.3. педагогічними працівниками шляхом:
· надання якісних освітніх послуг з використанням у практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;
· обовʼязкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;
· незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
· підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки;
· дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;
· обʼєктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;
· здійсненням контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
· інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення етики та академічної доброчесності

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.
3.2. Положення доводиться до батьківської громади на конференції , а також оприлюднюється на сайті закладу.
3.3. Заступник директора закладу, яка відповідає за методичну роботу :
3.3.1. Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня.
3.3.2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.
3.4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять розʼяснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування).
3.5.*Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списування створюється Шкільна комісія з попередження списування здобувачами освіти (далі - Комісія) у складі класного керівника, вчителя -предметника, представника учнівського самоврядування класу.
3.6.* Комісія в разі встановлення фактів списування надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності (повторне проходження оцінювання, відповідного освітнього компонента освітньої програми) з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.
Примітка. п.3.5. * п.3.6. * - для закладів загальної середньої освіти

IV. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчинності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення закладу освіти.

Порушення академічної доброчесності Субʼєкти порушення Обставини та умови порушення академічної доброчесності Наслідки і форма відповідальності Орган/ посадова особа, який приймає рішення про призначення виду відповідальності
Списування Здобувачі освіти -самостійні роботи; - контрольні роботи; - контрольні зрізи знань; - річне оцінювання (для екстернів); - моніторинги якості знань Повторне письмове проходження оцінювання Термін - 1 тиждень або повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми Учителі-предметники
- екзамен (ДПА); - річне оцінювання (дляекстернів) Повторне проходження оцінювання за графіком проведення ДПА у закладі Незарахування результатів Атестаційна комісія
- І етап (шкільний) Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів Робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учасник не допускається до участі в інших олімпіадах, конкурсах Оргкомітет, журі
Необʼєктивне оцінювання результатів навчання здобувачів Педагогічні працівники Свідоме завищення або зниження оцінки результатів навчання - усні відповіді; - домашні роботи; - лабораторні та практичні роботи; - ДПА; - тематичне оцінювання; - моніторинги; - олімпіадні та конкурсні роботи Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічних знань Адміністрація закладу, атестаційні комісії усіх рівнів
Обман: Фальсифікація Фабрикація
Плагіат
Педагогічні працівники як автори Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками: - методичні рекомендації; - навчальний посібник; -навчально-методичний посібник; - наочний посібник; - практичний посібник; - навчальний наочний посібник; - збірка; - методична збірка; - методичний вісник; - стаття; - методична розробка У випадку встановлення порушень такого порядку: А) спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; б) у разі встановлення в атестаційний період фактів списування здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності позбавлення педагогічного працівника І,ІІ кваліфікаційної категорії Педагогічна та методичні ради закладу, науково-методична рада методичного кабінету, атестаційні комісії (закладу освіти)
V. Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників

5.1. Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників - незалежний орган для розгляду питань, повʼязаних із порушень Положення моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення.
5.2 До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади.

Персональний склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

5.3 Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

5.4.Коміся звітує про свою роботу двічі на рік.

VІ. Прикінцеві положення

6.1.Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення.

Кiлькiсть переглядiв: 3494

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.