Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)

ІV квартал 2019 р.
за ЄДРПОУ22208600
за КОАТУУ1825055500
за КОПФГ430
УстановаГородоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Радомишльського району Житомирської області
ТериторіяЖитомирська обл
Організаційно-правова форма господарюванняКомунальна організація (установа, заклад)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів06 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)1162 - Інші програми та заходи у сфері освіти
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня
Показники
КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Затверджено на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)
Залишок на початок звітного року
Надійшло коштів за звітний період (рік)
Касові за звітний період (рік)
Залишок на кінець звітного періоду (року)
123456789
Видатки та надання кредитів - усього
X
010
99 807.50
99 807.50
0.00
99 807.50
99 807.50
0.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
020
99 807.50
0.00
99 807.50
99 807.50
0.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
030
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Оплата працi
2110
040
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Заробiтна плата
2111
050
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
060
Нарахування на оплату працi
2120
070
Використання товарiв i послуг
2200
080
99 807.50
0.00
99 807.50
99 807.50
0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
090
99 807.50
99 807.50
99 807.50
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
100
Продукти харчування
2230
110
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
120
Видатки на вiдрядження
2250
130
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
140
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
150
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Оплата теплопостачання
2271
160
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
170
Оплата електроенергiї
2273
180
Оплата природного газу
2274
190
Оплата iнших енергоносiїв
2275
200
Оплата енергосервісу
2276
210
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
220
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
230
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
240
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
260
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
270
Поточнi трансферти
2600
280
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
290
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
300
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
310
Соцiальне забезпечення
2700
320
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Виплата пенсiй i допомоги
2710
330
Стипендiї
2720
340
Iншi виплати населенню
2730
350
Iншi поточнi видатки
2800
360
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
370
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Придбання основного капiталу
3100
380
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
390
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
410
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
420
Капiтальний ремонт
3130
430
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
440
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
450
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
460
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
470
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
480
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
490
Створення державних запасiв i резервiв
3150
500
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
510
Капiтальнi трансферти
3200
520
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
530
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
540
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
550
Капiтальнi трансферти населенню
3240
560
Внутрiшнє кредитування
4100
570
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Надання внутрiшнiх кредитiв
4110
580
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв
4111
590
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям
4112
600
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв
4113
610
Зовнiшнє кредитування
4200
620
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Надання зовнiшнiх кредитiв
4210
630
Iншi видатки
5000
640
99 807.50
Нерозподiленi видатки
9000
650

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)
ІV квартал 2019 р.

за ЄДРПОУ22208600

за КОАТУУ1825055500

за КОПФГ430

УстановаГородоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Радомишльського району Житомирської області

ТериторіяЖитомирська обл

Організаційно-правова форма господарюванняКомунальна організація (установа, заклад)

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів06 - Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)1020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього X 010 6 535 416.43 6 535 416.43 0.00 6 305 013.65 6 305 013.65 0.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ 2000 020 6 535 416.43 0.00 6 305 013.65 6 305 013.65 0.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату 2100 030 5 462 291.86 0.00 5 236 849.92 5 236 849.92 0.00
Оплата працi 2110 040 4 466 011.04 4 466 011.04 0.00 4 300 638.63 4 300 638.63 0.00
Заробiтна плата 2111 050 4 466 011.04 4 300 638.63 4 300 638.63
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв 2112 060
Нарахування на оплату працi 2120 070 996 280.82 996 280.82 936 211.29 936 211.29
Використання товарiв i послуг 2200 080 1 073 124.57 0.00 1 068 163.73 1 068 163.73 0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 2210 090 102 706.45 102 706.45 102 706.45
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 2220 100 500.00 500.00 500.00 500.00
Продукти харчування 2230 110 182 378.64 182 378.64 182 378.64 182 378.64
Оплата послуг (крiм комунальних) 2240 120 46 846.55 46 846.55 46 846.55
Видатки на вiдрядження 2250 130 23 787.93 23 787.93 23 787.93
Видатки та заходи спецiального призначення 2260 140
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 2270 150 716 905.00 716 905.00 0.00 711 944.16 711 944.16 0.00
Оплата теплопостачання 2271 160 592 900.00 592 889.24 592 889.24
Оплата водопостачання та водовiдведення 2272 170 8 425.00 5 743.25 5 743.25
Оплата електроенергiї 2273 180 113 080.00 113 078.16 113 078.16
Оплата природного газу 2274 190
Оплата iнших енергоносiїв 2275 200 2 500.00 233.51 233.51
Оплата енергосервісу 2276 210
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм 2280 220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм 2281 230
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку 2282 240
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань 2410 260
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань 2420 270
Поточнi трансферти 2600 280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 2610 290
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 2620 300
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 2630 310
Соцiальне забезпечення 2700 320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги 2710 330
Стипендiї 2720 340
Iншi виплати населенню 2730 350
Iншi поточнi видатки 2800 360
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу 3100 380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 3110 390
Капiтальне будiвництво (придбання) 3120 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла 3121 410
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв 3122 420
Капiтальний ремонт 3130 430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) 3131 440
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв 3132 450
Реконструкцiя та реставрацiя 3140 460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) 3141 470
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв 3142 480
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури 3143 490
Створення державних запасiв i резервiв 3150 500
Придбання землi та нематерiальних активiв 3160 510
Капiтальнi трансферти 3200 520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 3210 530
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 3220 540
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 3230 550
Капiтальнi трансферти населенню 3240 560
Внутрiшнє кредитування 4100 570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання внутрiшнiх кредитiв 4110 580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв 4111 590
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям 4112 600
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв 4113 610
Зовнiшнє кредитування 4200 620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання зовнiшнiх кредитiв 4210 630
Iншi видатки 5000 640 173 340.93
Нерозподiленi видатки 9000 650

про використання бюджетних коштів
2017- 2018 навчальний рік

грудень

КЕКВ Дата Виконавець послугНайменування послуги, товару Надійшло коштів (грн.)Витрачено коштів (грн.)
2210 приладдя та матеріали 15.12.17 ПП Марков В.В. канцтовари 537,20 537,20
2209 приладдя та матеріали 19.12.17 ТОВ "О-2" ЕЦП 2085,002085,00
2230 продукти харчування 15.12.17 ТОВ "Т.В.К. СЕРВІС" продукти харчування 5538,065538,06
2230 продукти харчування 15.12.17 ТОВ "Т.В.К. СЕРВІС" продукти харчування672,61 672,71
2230 продукти харчування 12.12.17 ТОВ "Т.В.К.СЕРВІС" продукти харчування 2358,442358,44
2230 продукти харчування 12.12.17 ТОВ "Т.В.К. СЕРВІС" продукти харчування 2320,87 2320,87
2240 послуги 18.12.17 ПАТ "Укртелеком" інтернет 360,00360,00
18.12.17 ПАТ "Укртелеком" телефон 116,00 116,00
12.12.17 Макарівська КЕЧ вивіз сміття 45,90 45,90
12.12.17 Макарівська КЕЧ зберігання відходів 126,59126.59
15.12.17 Макарівська КЕЧ обслуговування електромереж 328,70 328.70
15.12.17ГЦСК телекомунікаційні послуги 84,0084,00
2271
теплопостачання
15.12.17 Макарівська КЕЧ опалення 144541,92 144541,92
2272
водопостачання
15.12.17Макарівська КЕЧ водопостачання 931,16 931,16
2273
електроенергія
15.12.17Макарівська КЕЧ електроенергія 15169,49 15169,49
2211приладдя та матеріали 20.12.17 ФОП Шатилович С.М. будівельні матеріали13000,00 13000,00
2210 приладдя та матеріали 19.12.17 ФОП Кузіна І.В. обладнання для інклюзивної кімнати 34756,55 34756,55

жовтень
КЕКВДатаВиконавець послугНайменування послуги, товаруНадійшло коштів грн.Витрачено коштів грн.
224030.09.2017ПАТ "Укртелеком"телефон61,8161,81
224030.09.2017ПАТ "Укртелеком"інтернет180180
224019.10.2017ГЦСКтелекомунікаційні послуги8484
224019.10.2017Макарівська КЕЧобсл. електромереж213,3213,3
227319.10.2017Макарівська КЕЧелектроенергія9835,789835,78
227219.10.2017Макарівська КЕЧводопостачання549,9549,9
223009.10.2017ТОВ "Т.В.К.СЕРВІС"продукти харчування1341,551341,55
223019.10.2017ТОВ "Т.В.К.СЕРВІС"продукти харчування3749,053749,05
листопад
221003.11.2017"МЦФЕР-Україна"Передплата період. видань1119,001119,00
224008.11.2017ПрАТ "УСК" Княжа Вієнна Іншуранс Груп"страхування водія, автобуса792,40792,40
224031.10.2017ПАТ "Укртелеком"телефон61,8161,81
224031.10.2017ПАТ "Укртелеком"інтернет186,00186,00
224019.11.2017ГЦСКтелекомунікаційні послуги84,0084,00
224020.11.2017Макарівська КЕЧвивіз сміття45,1845,18
227122.11.2017Макарівська КЕЧопалення55161,7955161,79
227220.11.2017Макарівська КЕЧводопостачання483,91483,91
227320.11.2017Макарівська КЕЧелектроенергія11415,1811415,18
224020.11.2017Макарівська КЕЧобслуговування електромереж248,62248,62
223008.11.2017ТОВ "Т.В.К.СЕРВІС"продукти харчування2456,252456,25
223008.11.2017ТОВ "Т.В.К.СЕРВІС"продукти харчування1772,841772,84
224014.11.217ТОВ"Юнігран"техогляд автобуса370,00370,00
224023.11.2017СПДФО Рижик В.С.ремонт автобуса, запчастини5628,005628,00
311017.11.2017ФОП Баранов Г.П.шкільні меблі, електрообладнання для їдальні103000,00103000,00

Кiлькiсть переглядiв: 1181

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.