ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор школи Г.В. Білім

01.09.2013

Комплексний план заходів співпраці педагогів, батьків, учнів

Зміст роботи

Відповідальні

Термін виконання

І. Організаційні заходи

1

Затвердити план роботи батьківського комітету школи на 2013 – 2014 н. р.

Директор, голова БК

До 30 серпня

2

Організувати засідання батьківських комітетів класів і батьківського ко­мітету школи, розподілити обов'язки між членами комітетів

Адміністрація школи, голо­ва БК

До 11 вересня

3

Розробити заходи для виконання тристоронньої угоди між батьківським комітетом, адміністрацією школи та радою учнівського самоврядуван­ня про співпрацю на 2013 – 2014 н.р. і сприяти її виконанню

Директор, голова БК

До 11 вересня

4

Провести загальношкільні батьківські збори: І семестр:

• «Виховання без крайнощів»;

• «Я і моя дитина. Пошуки взаєморозуміння»

Директор, заступник директора з ВР, голова БК

Грудень

ІІ семестр:

• «Формування в дітей відповідальності»;

• «Як знайти шлях до безконфліктної дисципліни»

Директор, психолог, голова БК

Квітень

Провести класні батьківські збори: 5-й клас:

• «Режим дня дитини — необхідна і важлива умова виховання»;

• «Про покарання і заохочення дітей»;

• «Що і як читати дітям»;

• «Як допомогти дітям добре вчитися»

Класний керівник, голова БК, пси­холог

Вересень, грудень, лютий, квітень

6-й клас:

• «Вплив сім'ї на формування особистості дитини»;

• «Ключі від здоров'я»;

• «Роль родини в організації дозвілля дітей»;

• «Виховання морально-етичних норм у дітей»

Класний керівник, голова БК

Вересень, грудень, лютий, квітень

7-й клас:

• «Запобігання конфліктам удома і серед однолітків»;

• «Чи все ми знаємо про своїх дітей»;

• «Статево-вікові та індивідуальні особливості розвитку семикласни­ків, їх урахування у вихованні»;

• «Я маю можливість для творчості»;

• Розвиток пізнавальних здібностей підлітків»

Класний керівник, голова БК

Вересень, грудень, лютий, квітень

8-й клас:

• «Моя дитина неповторна, але ж як із цим упоратися?»;

• «Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату родини на формування особистості дитини»;

• «Відповідальність батьків за збереження здоров'я дітей. Шкідливість алкоголю й куріння для молодого організму»;

• «Толерантна людина. Яка вона?»

Класний керівник, голова БК

Вересень, грудень, лютий, квітень

9-й клас:

• «Формування правової поведінки підлітків»;

• «Правильний вибір професії та її значення для держави і особис­тості»;

• «Підтримка обдарованої дитини»;

• «Відповідальність батьків за збереження здоров'я дітей. Шкідливість алкоголю й куріння для молодого організму»

Класний керівник, голова БК, пси­холог

Вересень, грудень, лютий, квітень

10-й клас:

• «Сексуальна поведінка підлітків: трагедії соціалізації»;

• «Спільна діяльність навчального закладу й родини щодо формування в дитини потреб у самоосвіті, інтелектуальному саморозвитку, духов­ному й фізичному самовдосконаленні»;

• «Сучасні діти: які вони?»;

• «Вплив сім'ї на формування особистості дитини»

Класний керівник, голова БК

Вересень, грудень, лютий, квітень

11-й клас:

• «Правильний вибір професії та її значення для держави й особис­тості»;

• «Зміст шкільної освіти та її пріоритетні напрями на сучасному ета­пі»;

• «Що означає бути патріотом?»;

• «Попередження страху в учнів перед ДПА»

Класний керівник, голова БК, пси­холог

Вересень, грудень, лютий, квітень

ІІ. Заходи виконання всеобучу

1

Контролювати забезпечення учнів підручниками, наочними посібника­ми, довідковою літературою

БК класів

Постійно

2

Сприяти організації виконання Указу Президента України «Про шкіль­ну форму для учнів середніх закладів освіти» від 12.06.96 № 417

БК класів

Постійно

3

Контролювати організацію гарячого харчування учнів

БК класів

2 рази на місяць

4

Проводити засідання ради школи за участю батьківського комітету з питань забезпечення якісного навчання, виховання учнів згідно із За­коном України «Про загальну середню освіту»

Голова ради школи

Щомісяця

5

Ознайомити батьківський колектив із нормативними докумен­тами й визначити завдання щодо виконання Концепції Держав­ної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності

Рада з профілактики пра­вопорушень, ЗДВР

постійно

6

Заслуховувати на засіданнях батьківського комітету питання навчаль­них досягнень і поведінки учнів, що знаходяться на внутрішньошкільному обліку

БК, шкільна республіка «Лідер»

7

Забезпечити участь школярів у конкурсах «Кращий учень року» та «Кращий клас ро­ку», організувати підбиття підсумків, провести нагородження перемож­ців. Удосконалити систему морального заохочення батьків за виховання дітей і надання допомоги в зміцненні матеріальної бази школи

БК класів, ЗДВР

1 раз на місяць

8

Забезпечити проведення педагогічного консультування учнів і батьків

За потребою

Постійно

9

Організувати роботу батьківської служби «Підтримка обдарованої ди­тини»

Голови БК класів, класні керівники

Постійно

10

Проводити батьківські читання, регулярно ознайомлювати батьків із новими надходженнями до бібліотеки

Класні керівники, наукові керівники

Щомісяця

11

Залучати батьків до організації позакласної та спортивно-оздоровчої роботи й керівництва гуртками

БК класів

Постійно

12

Сприяти розвитку туристично-краєзнавчої роботи, надавати допомогу в організації екскурсій, подорожей і туристичних зльотів

ЗДВР, БК школи

Постійно

13

Організувати й провести загальношкільні свята:

• «Перший дзвоник»»;

• «Учителю, тобі уклін низький!»;

• «Новорічне свято»;

• «Свято закоханих»;

• «Чарівна весняночка»;

• «Нумо, хлопці!»;

• декаду «Салют, Перемого!»;

• Свято останнього дзвоника «Дзвони нам, дзвонику, востаннє на до­рогу»;

• випускний вечір «На крилах прощального вальсу»;

• інтелектуальні ігри з основ наук

ЗДВР, БК

Протягом року

14

Організувати виставки:

- «Творчі роботи учнів»;

- «Космос очима дітей»;

- «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»;

- «Чорнобиль не має минулого часу»;

- «Великдень прийшов»

ЗДВР, класні керівники, Міністерства

Протягом року

15

Залучити психологічну службу школи до вирішення проблем сімейно­го виховання й надання кваліфікованої допомоги батькам і учням

Психолог

Протягом року

16

Провести психолого-педагогічні консиліуми:

5-й клас: «Психологічна адаптація учнів 5-го класу до нових умов на­вчання й виховання»

Класний керівник 5-го класу, психолог

Жовтень

6-й клас : «Підлітковий вік: проблеми і шляхи їх подолання»

Класний керівник 6-го класу, пси­холог

Січень

8-й клас: «Проблеми важковиховуваності. Основні принципи й прийо­ми роботи з акцентованими підлітками»

Класний керівник 8-го класу, пси­холог

Березень

9, 11-ті класи: «Допомога старшокласникам у подоланні психолого-педагогічних труднощів, які виникають при підготовці до ЗНО та ДПА»

Класні керівники 9 11 класів, психолог

Квітень

ІІІ. Педагогічний всеобуч батьків

1

Продовжити роботу лекторію для батьків дітей із неповних родин «Покладаюся на тебе»

ЗДВР, класні керівники

До 12 вересня

2

Розробити й упровадити цикл лекцій із морально-правової тематики

ЗДВР, класні керівники

3

Провести засідання за круглим столом, читання лекцій співробітника­ми міліції й правоохоронних органів:

• «Громадянська зрілість»;

• «Кримінальна ситуація в місті»;

• «Кодекс України про сім'ю»;

• «Основні права й свободи громадян України»;

• «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»

ЗДВР, класні керівники

Жовтень,

листопад,

грудень,

березень,

травень

4

Продовжити роботу клубу-лекторію для матерів дівчат 8—11-х класів, провести бесіди:

• «Поговори зі мною, мамо»;

• «Твоє здоров'я — у твоїх руках»;

• «Моральний ідеал»;

• «Наслідки абортів»

Медичні працівники, психолог

Жовтень, грудень, лютий, квітень

5

Провести тиждень профілактики наркоманії, токсикоманії, боротьби з розповсюдженням токсичних речовин

Медичні працівники, психолог

квітень

6

Провести День відкритих дверей:

• відвідування уроків, виховних годин;

• індивідуальні співбесіди з учителями-предметниками, кураторами класів;

• консультації психологічної служби

Психолог, класні керів­ники

Згідно з планом

7

Проводити групові консультації й тренінги за результатами анкетуван­ня, тестування

Психолог, класні керів­ники

Постійно

8

Надавати індивідуальні рекомендації з питань виховання дітей у колективі ,й сім'ї

Психолог, класні керів­ники

IV. Організація суспільно-корисної праці

1

Надати допомогу в благоустрої території школи, спортивного майдан­чика, надвірних будівель

Голова БК школи

Протягом року

2

Сприяти реалізації проекту «Зелена школа»

Голова БК школи

Протягом року

3

Сприяти випуску щомісячної шкільної газети «Інформаційний вісник»

Міністерство інформації

Протягом року

4

Організувати залучення батьківської громадськості до проведення орга­нами учнівського самоврядування акції «Милосердя»

Голови БК класів

Квітень

5

Забезпечити активну участь батьків у проведенні екологічних акцій

Голови БК класів

Протягом року

V. Фінансово-господарська діяльність

1

Виділяти цільові кошти для забезпечення відповідних санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу в школі

БК школи

Постійно

2

Сприяти роботі благодійного фонду з метою створення комфортних умов для навчання й виховання учнів

Голова БК школи

Постійно

3

Виділяти цільові кошти для поточного ремонту школи

БК школи

Постійно

4

Зміцнювати матеріально-технічну базу школи

БК школи

Постійно

5

Сприяти впровадженню новітніх інформаційних технологій у навчаль­но-виховний процес:

• удосконалювати науково-методичне обладнання кабінетів;

• придбати наочні посібники й приладдя для навчальних кабінетів;

БК школи

Протягом року

План роботи центру педагогічної освіти на допомогу батькам

Теми занять

Термін виконання

5—8-мі класи

Подолання труднощів у навчанні в 5-му класі

Вересень

Роль родини в розвитку працездатності учнів

Листопад

Культурні цінності родини й дитини

Січень

Роль родини в розвитку моральних якостей підлітка

Березень

9—11-ті класи

Негативні звички: статистика, шляхи подолання. Попередження правопорушень

Жовтень

Допомога родині у профорієнтації дітей. Що треба родині для правильного вибору професії

Грудень

Відповідальність, самооцінка й самоконтроль. Як їх розвинути підлітку?

Лютий

Модель випускника школи

Квітень

Кiлькiсть переглядiв: 955

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.